Uslovi korišćenja


Ovim dokumentom uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem portala www.posaozamlade.rs (u daljem tekstu: Portal). Vlasnik internet portala, internet domena i zakupac prostora na serveru povezanog na internet mrežu na kome se nalazi websajt je Udruženje građana “Kapital magazin – studentski veb servis i časopis” sa sedištem u Nišu (u daljem tekstu: Vlasnik portala) Sva fizička i pravna lica koja koriste bilo koji segment, sadržaj ili deo sadržaja sa internet adrese www.posaozamlade.rs smatraju se korisnicima. (u daljem tekstu: Korisnik). Korisnici koji su u skladu sa smernicama na sajtu izvršili registraciju i otvorili korisničke naloge smatraju se Registrovanim korisnicima. (u daljem tekstu: Registrovani korisnik). Registrovani korisnici mogu imati jednu od dve ponuđene uloge na Portalu: poslodavac ili kandidat. Poslodavci mogu biti samo pravna lica registrovana kod Agencije za privredne registre u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. Prilikom registracije u obavezi su da unesu važeći naziv firme pod kojim su i zavedeni u nadležnom privrednom registru. Kandidati mogu biti isključivo fizička lica. Elementi ovih Uslova korišćenja smatraju se odredbama ugovora koji se zaključuje između Vlasnika portala i Registrovanih korisnika u momentu registracije samog korisnika. Vlasnik portala omogućava korišćenje Portala isključivo u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

 

Korisnici Portala dužni su da redovno čitaju uslove korišćenja i smatra se da činom upotrebe portala www.posaozamlade.rs ili bilo kog njegovog dela izražavaju saglasnost sa uslovima i potvrđuju da su ih pročitali i razumeli u celosti. Prilikom kreiranja korisničkog naloga na platformi www.posaozamlade.rs obavezan uslov za uspešno otvaranje naloga je izražavanje saglasnosti sa uslovima korišćenja i potvrđivanje korisnika da je upoznat sa istim.

 

Vlasnik portala ima pravo da u bilo kom trenutku sadržaj sa Portala ukloni bez ikakvog obrazloženja ili obaveštenja. Vlasink portala ima pravo izmene ovih Uslova korišćenja sa obavezom da prečišćeni tekst izmena objavi na portalu www.posaozamlade.rs i da o izmenama obavesti sve Registrovane korisnike. Ukoliko korisnik izričito ne izrazi da nije saglasan sa promenama Uslova korišćenja smatraće se da je saglasan. Uslovi korišćenja stupaju na snagu datumom objavljivanja na web sajtu www.posaozamlade.rs. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primeniće se važeći propisi Republike Srbije.

 

Opis portala, osnovna usluga i dodatna usluga

Portal je namenjen oglašavanju potrebnih radnih mesta tj. pozicija od strane poslodavaca sa ciljem prikupljanja prijava kandidata za konkretne objavljene poslove, kao i konkurisanju za poslove od strane kandidata. Svaki poslodavac koji želi da oglasi otvoreno radno mesto putem Portala mora se jasno identifikovati kako bi mogao da koristi uslugu oblašavanja u skladu sa Zakonom o oglašavanju. Korišćenje portala od strane Korisnika zahteva registraciju, u slučaju ispravnog popunjavanja registracionog formulara sa web sajta Korisnik stiče status Registrovanog korisnika i može da započne korišćenje Portala u skladu sa ovim Uslovima. Registrovani korisnik u ulozi poslodavca može da koristi osnovnu i dodatnu uslugu na Portalu. Osnovna usluga postavljanja oglasa besplatna je za poslodavce, dok se dodatna usluga može naplatiti u skladu sa dogovorenim uslovima između Vlasnika portala i Korisnika u ovom slučaju Poslodavca. Osnovnom uslugom smatra se objavljivanje do 2 oglasa bez mogućnosti isticanja oglasa na prioritetnim pozicijama web sajta i sa maksimalnim trajanjem oglasne pozicije 10 dana. Svaki vid usluge koji prevazilazi obim osnovne usluge je predmet dogovora Vlasnika portala i Korisnika – Poslodavca i reguliše se aneksom. Korišćenje portala u potpunosti se odvija besplatno, bez naknade za Registrovane korisnika u ulozi kandidata.

 

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj na Portalu obuhvata vlastiti(autorski) sadržaj, besplatan sadržaj, sadržaj postavljen od strane partnera, oglašivača ili drugih korisnika i trećih lica, linkove ka drugim lokacijama na internetu. Korisnici portala prihvatanjem uslova korišćenja potvrđuju da celokupan sadržaj koriste na sopstvenu i vlastitu odgovornost i prihvataju da Vlasnik portala ne može da snosi nikakvu odgovornost za eventualno nastalu štetu.  Ova odredba se odnosi na svu moguću materijalnu i/ili nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati i bilo kog razloga uključujući greške, kvarove, kašnjenja u radu, neovlašćeno pristupanje podacima, promene i zloupotrebe nastale od strane trećih lica, raskide ugovora i ponašanje korisnika koje je u suprotnosti od Uslova korišćenja. Vlasnik portala nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa niti za nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje osim u slučaju namere ili grube nepažnje.

 

Vlasnik portala ne snosi odgovornost za sadržaj koji postavlja drugo lice, korisnik ili oglašivač niti garantuje za istinitost podataka i informacija postavljenih na portalu od strane ovih lica. Vlasnik portala ni na koji način ne garantuje za ponašanje trećih lica niti pruža garanciju Korisniku/Registrovanom korisniku da će biti kontaktiran od strane drugih Korisnika/Registrovanih korisnika u vezi sa bilo kojim pravnim poslom. U tom smislu ne garantuje kandidatu da će biti kontaktiran od strane poslodavca ili drugog partnera u vezi sa prijavom za posao odnosno oglasom.

Vlasnik portala ne snosi odgovornost u slučaju nedostupnosti Portala usled održavanja ili tehničkog unapređenja.

 

Autorska prava

Celokupni autorski sadržaj objavljen od strane uredničkog tima Vlasnika portala objavljen je u dobroj nameri, kao i linkovi ka drugim web sajtovima. Vlasnik portala ne može biti odgovoran za sadržaj koji se nalazi izvan web sajta www.posaozamlade.rs.

Udruženje građana “Kapital magazin – studentski veb servis i časopis” polaže sva autorska prava nad vlastitim sadržajem u skladu sa Zakonom o autorskim pravima. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja portala www.posaozamlade.rs smatra se povredom autorskih prava.

 

Ukoliko smatrate da su vaša autorska prava povređena od Vlasnika portala, obavezujemo se da po prijemu obaveštenja o tom slučaju, po hitnom postupku razmotrimo zahtev i odmah po utvrđivanju istinitosti zahteva sporan sadržaj uklonimo sa web sajta.

 

Politika privatnosti

Portal www.posaozamlade.rs štiti privatnost svojih korisnika i obavezuje se da dobijene podatke neće distribuirati, prodavati niti na bilo koji drugi način ih učiniti dostupnim trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Svi podaci koje portal dobija prilikom registracije svojih korisnika uključujići ime i prezime, e-mail adresu, datum rođenja i slično služe isključivo za unapređenje usluga i poboljšanje rada Portala u smislu dodatnog prilagođavanja sadržaja publici i prikazivanja relevantnih oglasa koji mogu biti od interesovanja Korisnika. Vlasnik portala može učiniti dostupnim podatke Korisnika nadležnim organima Republike Srbije u slučaju nezakonitih aktivnosti Korisnika.